به تنهایی فعالیت و کار کمتری داریم
با هم میتوانیم بهترین و برترین باشیم